Half a loaf is better than no bread کاچی بهتر از هیچ چیز است. کاچی به حلوای شل گویند و زمانی این ضرب المثل به کار میرود که به مخاظب خود این نکته را گوشزد کند که به امکانات موجود…

بیشتر بخوانید

  زیره به کرمان بردن                                                     to carry coals to Newcastle این مثل چه در زبان خاص و چه در تداول به معنی انجام کاری بیهوده است و گاهی نیز از روی شکسته نفسی به معنای انکه این سخن در…

بیشتر بخوانید