زیره به کرمان بردن                                                     to carry coals to Newcastle

این مثل چه در زبان خاص و چه در تداول به معنی انجام کاری بیهوده است و گاهی نیز از روی شکسته نفسی به معنای انکه این سخن در خور مخاطبان نیست به کار میرود . برای زمانی که مثلا کسی کالایی به جایی میبرد که خود به تولید آن مشغول باشند پس کاری عبث و بیهوده است آن کالا اگر هدیه باشد که برای گیرنده آن ارج و منزلتی ندارد و اگر برای خرید و فروش باشد که به زیان منجر میشود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *